Informácie o spracúvaní údajov
 
Beautywood SK, s.r.o., so sídlom: Hlavná 2000/66A Šamorín 931 01., DIČ: SK2120542039, IČO: 50913611, oprávnený zástupca: Rákos Balázs István, funkcia oprávneného zástupcu: konateľ (ďalej len „Spoločnosť“)
 
Na základe nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (z 27. apríla 2016) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len Nariadenie), a zákona č. CXII z roku 2011 o samourčení v oblasti informácií a o slobode informácií (ďalej len Zákon o informáciách), musí byť dotyčná osoba pred začatím spracovania osobných údajov jednoznačne a podrobne informovaná o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa spracovania jej osobných údajov, a to predovšetkým o účele a právnom základe spracúvania, o osobe oprávnenej spravovať a spracúvať osobné údaje, a osobách, ktoré sa môžu s údajmi oboznámiť, ďalej o právach dotyčnej osoby súvisiacich so spracúvaním osobných údajov a možnosti uplatňovať námietky. Spoločnosť svoju zákonnú povinnosť spĺňa vydaním tejto informácie.
 
A. Informácie týkajúce sa spracúvania údajov
 
I. Prevádzkovateľ, zástupca prevádzkovateľa a príjemcovia osobných údajov
 1. Prevádzkovateľom je Spoločnosť.
 
 1. Zástupkyňa Spoločnosti ako prevádzkovateľa a jej kontaktné údaje: 
 
Rákos Balázs István ügyvezető, Hlavná 2000/66A Šamorín 931 01., telefón: +421915801368, e-mail: info@imageskincare.sk

 
(3) Príjemcovia osobných údajov
 
a)   Príjemcovia so všeobecným oprávnením vzťahujúcim sa na spracúvanie údajov na akomkoľvek právnom základe:
-      zástupca prevádzkovateľa,
-      zamestnanci určení na vykonávanie úloh týkajúcich sa spracúvania údajov.
 
b)   Príjemcovia vykonávajúci spracúvanie založené na súhlase: 
-      osoby uvedené v odseku (1);
-      zamestnanci vykonávajúci úlohy spojené s obsluhou zákazníkov,
-      sprostredkovatelia.
 
c)   Príjemcovia vykonávajúci spracúvanie založené na pracovnoprávnom vzťahu:
-      osoby uvedené v odseku (1),
sprostredkovatelia.
 
d)    Príjemcovia vykonávajúci spracúvanie súvisiace so zmluvou: 
-       osoby uvedené v odseku (1),
-       zamestnanci vykonávajúci úlohy spojené s obsluhou zákazníkov,
-       sprostredkovatelia.
 
e)   Príjemcovia vykonávajúci spracúvanie na základe právnej povinnosti:
-      osoby uvedené v odseku (1),
-      sprostredkovatelia.
 
 1. Príjemcovia vykonávajúci povinné spracúvanie údajov: 
  • osoby uvedené v odseku (1).
 
II. Sprostredkovateľ
 
 1. Ak sa má spracúvanie uskutočniť v mene Spoločnosti, Spoločnosť využíva len sprostredkovateľov poskytujúcich dostatočné záruky na to, že sa prijmú primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky tohto nariadenia a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. 
 
 1. Sprostredkovatelia, ktorých služby Spoločnosť využíva: 
a) účtovník: Anikó Gányovicsová - účtovníctvo NIKA, 930 39 Čenkovce č.198 tel. 0903236119; e-mail: uctovnictvonika@gmail.com.
b) odborník IT: Zen Cloud Media Kft., Tibor Bolgár, +36 70 632 1337, NettesztInformatikai Kft., Zsolt Varga, +36 1 445 0999, YSOLUTIONS PRG Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Tóth Gábor +36 70 317 0069.
c) kuriér: Slovak Post, Hlavná 39, 931 01 Šamorín, Slovakia, +421 31/562 24 95.
 
 1. Osobné údaje odovzdávané sprostredkovateľom, ktorých služby Spoločnosť využíva
 
a)   osobné údaje spracúvané v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom (účtovník):
-      meno,
-      adresa bydliska,
-      meno matky,
-      miesto a dátum narodenia, 
-      číslo preukazu totožnosti:
-      číslo preukazu zdravotného poistenia:
-      daňový identifikačný kód súkromnej osoby,
-      číslo bankového účtu,
-      údaje o pracovnej mzde.
 
b)   osobné údaje spracúvané na základe súhlasu (odborník IT):
 • meno a priezvisko používateľa,
 • e-mailová adresa užívateľa,
 • používateľské meno,
 • heslo,
 • telefónne číslo.
 
c)   osobné údaje spracúvané v rámci zmluvy a pre účely jej plnenia (odborník IT):
 • meno a priezvisko,
 • adresa bydliska,
 • telefónne číslo, 
 • e-mailová adresa,
 • online identifikátor.
 
d)   osobné údaje spracúvané v rámci zmluvy a pre účely jej plnenia (kuriér):
-      meno,
-      dodacia adresa,
-      e-mailová adresa,
-      telefónne číslo,
-      online identifikátor.
 
 
e)   osobné údaje spracúvané pre účely plnenia zákonnej povinnosti (účtovník):
-      meno,
-      adresa bydliska.
 
III. Spracúvanie založené na súhlase:
                        
 1. V prípade osobných údajov, ktoré nie sú bezpodmienečne potrebné k plneniu zmluvy sa k spracúvaniu údajov vyžaduje súhlas dotknutej osoby. Pre poskytovanie služieb Spoločnosťou na vyššej úrovni môže byť potrebné spracúvanie určitých osobných údajov dotknutej osoby, ktoré patria do osobitnej kategórie podľa I. kapitoly, článku II, ods. (3), preto je k spracúvaniu potrebný výslovný súhlas dotknutej osoby. 
 
 1. Spoločnosť si vyžiada súhlas dotknutej osoby na spracúvanie údajov vo forme osobitného formulára údajov.Pred vyžiadaním údajov dotknutú osobu oboznámi so všeobecnými informáciami o ochrane osobných údajov,o oboznámení s ktorými dotknutú osobu osobitne informuje na formulári údajov.
 
 1. Na internetovej stránke Spoločnosti možno poskytnúť súhlas len v rámci aktívneho úkonu, takýmto aktívnym úkonom môže byť akéhokoľvek vyhlásenie alebo akt, ktorý jednoznačne vyjadruje výslovný a jednoznačný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním jeho osobných údajov.
 
 1. Súhlas dotknutej osoby sa vzťahuje na spracovateľské činnosti súvisiace s konkrétnou záležitosťou, a pokiaľ sa spracúvanie týka viacerých záležitostí, spoločnosť si vyžiada súhlas na všetky tieto účely spracúvania.
 
 1. V prípade, že dotknutá osoba poskytla súhlas v rámci písomného vyhlásenia vzťahujúceho sa aj na iné veci, žiadosť o súhlas je potrebné predložiť tak, aby ju bolo možné zreteľne odlíšiť od iných vecí, v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, a má byť formulovaná jasne a jednoducho. Nie je záväzná žiadna taká časť súhlasu dotknutej osoby, ktorá je v protiklade s touto smernicou alebo s príslušnými právnymi predpismi.
 
 1. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie.
 
 1. Spoločnosť spracúva výlučne údaje potrebné k riešeniu konkrétnej záležitosti (plneniu zmluvy).
 
 1. Pokiaľ dotknutá osoba poskytla súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, Spoločnosť môže na účely plnenia svojich zákonných povinností alebo na účely uplatnenia oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby, ak je uplatnenie týchto záujmov primerané vo vzťahu k obmedzeniu práva na ochranu osobných údajov údaje spracúvať aj bez súhlasu, alebo po odvolaní súhlasu so spracúvaním, ak zákon nestanovuje inak.
 
 1. Spoločnosť na základe súhlasu dotknutej osoby v súlade s ustanovením ods. (1) momentálne nespracúva osobné údaje (informácie o spracúvaní údajov súvisiacich so zobrazovaním internetových stránok sú uvedené v osobitných článkoch).
 
 1. Právny základ pre spracúvanie a súhlas dotknutej osoby.
 
 1. Doba trvania spracúvania údajov:
  1. 5 rokov po ukončení zmluvy uzavretej s dotknutou osobou, alebo
  2. do odvolania súhlasu,
  3. v prípade spracúvania údajov v zmysle ods. (7) tohoto článku do splnenia právnych záväzkov, alebo do uplatnenia oprávnených záujmov.
 
 1. Spoločnosť spracúva v rámci zmluvy údaje fyzických osôbkonajúcich v zastúpení samostatne zárobkovo činných osôb, podnikateľov, priamych pestovateľov alebo právnických osôb, s ktorými má uzatvorenú akúkoľvek zmluvu. K spracúvaniu údajov je potrebný súhlas dotknutej osoby, spoločnosť si vyžiada súhlas dotknutej osoby na spracúvanie údajov vo forme osobitného formulára údajov.Pred vyžiadaním údajov dotknutú osobu oboznámiso všeobecnými informáciami o ochrane osobných údajov, o oboznámení s ktorými dotknutú osobu osobitne informuje na formulári údajov.
 
 1. Spoločnosť spracúva v rámci zmluvy na základe súhlasu dotknutej osoby tieto osobné údaje:
a)   meno,
b)   telefónne číslo,
c)   e-mailová adresa. 
 
(14)Právny základ pre spracúvanie a súhlas dotknutej osoby.
 
(15)Doba uchovávania údajov je 5 rokov po ukončení zmluvy alebo právomoci zastupovať, s výnimkou prípadu, že právne predpisy ustanovujú inú dobu.
 
IV. Spracúvanie založené na pracovnoprávnom vzťahu:
 
(1)  Od zamestnanca možno žiadať len poskytnutie takého údaju, ktorým sa neporušujú jeho osobné práva a ktorý je podstatný z hľadiska uzatvorenia, plnenia, alebo ukončenia pracovnoprávneho vzťahu. Voči zamestnancovi možno uplatniť len spôsob hodnotenia spôsobilosti uvedený v predpisoch týkajúcich sa pracovného vzťahu alebo ktorý je potrebný na uplatnenie práv alebo plnenie povinností uvedených v predpisoch týkajúcich sa pracovného vzťahu.
 
(2)  Spoločnosť je povinná informovať zamestnanca o spracúvaní jeho osobných údajov. Spoločnosť môže poskytovať skutočnosti, údaje, názory týkajúce sa zamestnanca len v prípadoch stanovených v zákone alebo so súhlasom zamestnanca. Údaje týkajúce sa zamestnanca môžu byť použité pre štatistické účely a môžu byť vydané na použitie pre štatistické účely aj bez jeho súhlasu vo forme bez identifikačných prvkov.
 
(3)  Pre účely plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu môže Spoločnosť odovzdať osobné údaje zamestnanca sprostredkovateľovi s uvedením účelu spracúvania údajov v súlade s ustanoveniami zákona. O tejto skutočnosti musí byť zamestnanec informovaný. 
 
(4)  Spoločnosť môže zamestnanca kontrolovať len v súvislosti s jeho správaním v rámci pracovného vzťahu. Kontrola ako aj prostriedky a metódy používané pri kontrole nesmú mať za následok porušenie ľudskej dôstojnosti. Súkromný život zamestnanca nie je možné kontrolovať. Spoločnosť vopred informuje zamestnanca o technických prostriedkoch a metódach použitých na kontrolu zamestnanca. 
 
(5)  V prípade uchádzačov o zamestnanie sa spracúvajú tieto údaje: meno, rodné meno, miesto narodenia, dátum narodenia, meno matky, adresa, údaje o vzdelaní, telefónne číslo, e-mailová adresa, fotografia fyzickej osoby a poznámky o uchádzačovi vyhotovené zamestnávateľom.Doba uchovávania osobných údajovv prípade neúspešných uchádzačov alebo tých, ktorí od svojej žiadosti o zamestnania odstúpili: do 3 dní odo dňa vyhodnotenia alebo odo dňa odstúpenia.
Žiadosť o zamestnanie (konkurz o výbere) a súvisiace údaje možno uchovávať výlučne v záujme dotknutej osoby pre účely prípadného udelenia pracovného miesta v budúcnosti, a to len v prípade výslovného a jednoznačného súhlasu dotknutej osoby. 
 
(6)  Spoločnosť spracúva v rámci pracovnoprávneho vzťahu tieto osobné údaje:
 
a)   meno,
b)   adresa bydliska,
c)   meno matky,
d)   miesto a dátum narodenia, 
e)   číslo preukazu totožnosti:
f)     číslo preukazu zdravotného poistenia:
g)   daňový identifikačný kód súkromnej osoby,
h)   číslo bankového účtu,
i)     údaje o zdravotnej spôsobilosti,
j)     dokumenty potvrdzujúce školské vzdelanie.
 
 1. Právny základ pre spracúvanie:
 
 1. spracúvanie údajov je potrebné pre účely uzatvorenia, plnenia alebo ukončenia pracovnoprávneho vzťahu(plnenie zmluvy);
b)   spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Spoločnosti (štatistické, daňové a účtovné povinnosti);
c)   spracúvanie je potrebné pre účely uplatňovania oprávnených záujmov Spoločnosti (hodnotenie spôsobilosti, vstupné systémy, používanie kamerového systému na pracovisku);
d)   výnimočne, zásadne v záujme dotknutej osoby (výberové konanie, údaje potrebné k zabezpečeniu dávok sociálneho zabezpečenia).
 
(8)Doba trvania spracúvania osobných údajov: 3 roky po ukončení pracovného pomeru. 
 
V. Spracúvanie súvisiace so zmluvou:
 
(1)  Spoločnosť spracúva v rámci zmluvy a pre účely jej plnenia údaje fyzických osôb, s ktorými má uzatvorenú akúkoľvek zmluvu. Dotknutá osoba musí byť ešte pred začatím spracovania osobných údajov jednoznačne a podrobne informovaná o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa spracovania jeho osobných údajov, a to predovšetkým o účele a právnom základe spracúvania, o osobe oprávnenej spravovať a spracúvať osobné údaje a o dobe trvania spracúvania údajov.
 
(2)  Spoločnosť spracúva v rámci zmluvy pre účely plnenia zmluvy tieto osobné údaje (ustnovenia týkajúce sa e-shopu sú uvedené v osobitnom článku):
 
a)   meno,
b)   adresa bydliska.
 
(3)  Právny základ pre spracúvanie a plnenie zmluvy.
 
(4)  Doba uchovávania údajov je 5 rokov po ukončení zmluvy, s výnimkou prípadu, kedy právne predpisy ustanovujú inú dobu.
 
VI. Spracúvanie týkajúce sa používania webovej stránky Spoločnosti (cookies)
 
 1. Cookies – alebo súbory cookie –sú malé dátové súbory, ktoré sa pri prehliadanív rámci návštevy webovej stránky umiestnia v počítači alebo mobilnom zariadení používateľa. Súbor cookieneobsahuje osobné informácie a sám o sebe nie je schopný identifikovať používateľa, je vhodný len na identifikáciu zariadenia používaného na prehliadanie. Pomocou cookies si webová stránka bude určitú dobu pamätať jednotlivé operácie a nastavenia používateľa, tým zľahčuje používanie webovej stránky a zbiera štatistické informácie o návštevníkoch stránky. Na základe smerníc Európskej komisie, cookies, ktoré nie sú nutne nevyhnutné na poskytovanie daných služieb, smú byť použité iba po získaní výslovného súhlasu používateľa. Webová stránka používa dočasné súbory cookie, ktoré sa po zatvorení prehliadača vymažú,zatiaľ čo permanentné cookies zostávajú na počítači používateľa dovtedy, kým nebudú