Informácie o spracúvaní údajov
 
Beautywood SK, s.r.o., so sídlom: Hlavná 2000/66A Šamorín 931 01., DIČ: SK2120542039, IČO: 50913611, oprávnený zástupca: Rákos Balázs István, funkcia oprávneného zástupcu: konateľ (ďalej len „Spoločnosť“)
 
Na základe nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (z 27. apríla 2016) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len Nariadenie), a zákona č. CXII z roku 2011 o samourčení v oblasti informácií a o slobode informácií (ďalej len Zákon o informáciách), musí byť dotyčná osoba pred začatím spracovania osobných údajov jednoznačne a podrobne informovaná o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa spracovania jej osobných údajov, a to predovšetkým o účele a právnom základe spracúvania, o osobe oprávnenej spravovať a spracúvať osobné údaje, a osobách, ktoré sa môžu s údajmi oboznámiť, ďalej o právach dotyčnej osoby súvisiacich so spracúvaním osobných údajov a možnosti uplatňovať námietky. Spoločnosť svoju zákonnú povinnosť spĺňa vydaním tejto informácie.
 
A. Informácie týkajúce sa spracúvania údajov
 
I. Prevádzkovateľ, zástupca prevádzkovateľa a príjemcovia osobných údajov
 1. Prevádzkovateľom je Spoločnosť.
 
 1. Zástupkyňa Spoločnosti ako prevádzkovateľa a jej kontaktné údaje: 
 
Rákos Balázs István ügyvezető, Hlavná 2000/66A Šamorín 931 01., telefón: +421915801368, e-mail: info@imageskincare.sk

 
(3) Príjemcovia osobných údajov
 
a)   Príjemcovia so všeobecným oprávnením vzťahujúcim sa na spracúvanie údajov na akomkoľvek právnom základe:
-      zástupca prevádzkovateľa,
-      zamestnanci určení na vykonávanie úloh týkajúcich sa spracúvania údajov.
 
b)   Príjemcovia vykonávajúci spracúvanie založené na súhlase: 
-      osoby uvedené v odseku (1);
-      zamestnanci vykonávajúci úlohy spojené s obsluhou zákazníkov,
-      sprostredkovatelia.
 
c)   Príjemcovia vykonávajúci spracúvanie založené na pracovnoprávnom vzťahu:
-      osoby uvedené v odseku (1),
sprostredkovatelia.
 
d)    Príjemcovia vykonávajúci spracúvanie súvisiace so zmluvou: 
-       osoby uvedené v odseku (1),
-       zamestnanci vykonávajúci úlohy spojené s obsluhou zákazníkov,
-       sprostredkovatelia.
 
e)   Príjemcovia vykonávajúci spracúvanie na základe právnej povinnosti:
-      osoby uvedené v odseku (1),
-      sprostredkovatelia.
 
 1. Príjemcovia vykonávajúci povinné spracúvanie údajov: 
  • osoby uvedené v odseku (1).
 
II. Sprostredkovateľ
 
 1. Ak sa má spracúvanie uskutočniť v mene Spoločnosti, Spoločnosť využíva len sprostredkovateľov poskytujúcich dostatočné záruky na to, že sa prijmú primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky tohto nariadenia a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. 
 
 1. Sprostredkovatelia, ktorých služby Spoločnosť využíva: 
a) účtovník: Anikó Gányovicsová - účtovníctvo NIKA, 930 39 Čenkovce č.198 tel. 0903236119; e-mail: uctovnictvonika@gmail.com.
b) odborník IT: Zen Cloud Media Kft., Tibor Bolgár, +36 70 632 1337, NettesztInformatikai Kft., Zsolt Varga, +36 1 445 0999, YSOLUTIONS PRG Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Tóth Gábor +36 70 317 0069.
c) kuriér: Slovak Post, Hlavná 39, 931 01 Šamorín, Slovakia, +421 31/562 24 95.
 
 1. Osobné údaje odovzdávané sprostredkovateľom, ktorých služby Spoločnosť využíva
 
a)   osobné údaje spracúvané v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom (účtovník):
-      meno,
-      adresa bydliska,
-      meno matky,
-      miesto a dátum narodenia, 
-      číslo preukazu totožnosti:
-      číslo preukazu zdravotného poistenia:
-      daňový identifikačný kód súkromnej osoby,
-      číslo bankového účtu,
-      údaje o pracovnej mzde.
 
b)   osobné údaje spracúvané na základe súhlasu (odborník IT):
 • meno a priezvisko používateľa,
 • e-mailová adresa užívateľa,
 • používateľské meno,
 • heslo,
 • telefónne číslo.
 
c)   osobné údaje spracúvané v rámci zmluvy a pre účely jej plnenia (odborník IT):
 • meno a priezvisko,
 • adresa bydliska,
 • telefónne číslo, 
 • e-mailová adresa,
 • online identifikátor.
 
d)   osobné údaje spracúvané v rámci zmluvy a pre účely jej plnenia (kuriér):
-      meno,
-      dodacia adresa,
-      e-mailová adresa,
-      telefónne číslo,
-      online identifikátor.
 
 
e)   osobné údaje spracúvané pre účely plnenia zákonnej povinnosti (účtovník):
-      meno,
-      adresa bydliska.
 
III. Spracúvanie založené na súhlase:
                        
 1. V prípade osobných údajov, ktoré nie sú bezpodmienečne potrebné k plneniu zmluvy sa k spracúvaniu údajov vyžaduje súhlas dotknutej osoby. Pre poskytovanie služieb Spoločnosťou na vyššej úrovni môže byť potrebné spracúvanie určitých osobných údajov dotknutej osoby, ktoré patria do osobitnej kategórie podľa I. kapitoly, článku II, ods. (3), preto je k spracúvaniu potrebný výslovný súhlas dotknutej osoby. 
 
 1. Spoločnosť si vyžiada súhlas dotknutej osoby na spracúvanie údajov vo forme osobitného formulára údajov.Pred vyžiadaním údajov dotknutú osobu oboznámi so všeobecnými informáciami o ochrane osobných údajov,o oboznámení s ktorými dotknutú osobu osobitne informuje na formulári údajov.
 
 1. Na internetovej stránke Spoločnosti možno poskytnúť súhlas len v rámci aktívneho úkonu, takýmto aktívnym úkonom môže byť akéhokoľvek vyhlásenie alebo akt, ktorý jednoznačne vyjadruje výslovný a jednoznačný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním jeho osobných údajov.
 
 1. Súhlas dotknutej osoby sa vzťahuje na spracovateľské činnosti súvisiace s konkrétnou záležitosťou, a pokiaľ sa spracúvanie týka viacerých záležitostí, spoločnosť si vyžiada súhlas na všetky tieto účely spracúvania.
 
 1. V prípade, že dotknutá osoba poskytla súhlas v rámci písomného vyhlásenia vzťahujúceho sa aj na iné veci, žiadosť o súhlas je potrebné predložiť tak, aby ju bolo možné zreteľne odlíšiť od iných vecí, v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, a má byť formulovaná jasne a jednoducho. Nie je záväzná žiadna taká časť súhlasu dotknutej osoby, ktorá je v protiklade s touto smernicou alebo s príslušnými právnymi predpismi.
 
 1. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie.
 
 1. Spoločnosť spracúva výlučne údaje potrebné k riešeniu konkrétnej záležitosti (plneniu zmluvy).
 
 1. Pokiaľ dotknutá osoba poskytla súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, Spoločnosť môže na účely plnenia svojich zákonných povinností alebo na účely uplatnenia oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby, ak je uplatnenie týchto záujmov primerané vo vzťahu k obmedzeniu práva na ochranu osobných údajov údaje spracúvať aj bez súhlasu, alebo po odvolaní súhlasu so spracúvaním, ak zákon nestanovuje inak.
 
 1. Spoločnosť na základe súhlasu dotknutej osoby v súlade s ustanovením ods. (1) momentálne nespracúva osobné údaje (informácie o spracúvaní údajov súvisiacich so zobrazovaním internetových stránok sú uvedené v osobitných článkoch).
 
 1. Právny základ pre spracúvanie a súhlas dotknutej osoby.
 
 1. Doba trvania spracúvania údajov:
  1. 5 rokov po ukončení zmluvy uzavretej s dotknutou osobou, alebo
  2. do odvolania súhlasu,
  3. v prípade spracúvania údajov v zmysle ods. (7) tohoto článku do splnenia právnych záväzkov, alebo do uplatnenia oprávnených záujmov.
 
 1. Spoločnosť spracúva v rámci zmluvy údaje fyzických osôbkonajúcich v zastúpení samostatne zárobkovo činných osôb, podnikateľov, priamych pestovateľov alebo právnických osôb, s ktorými má uzatvorenú akúkoľvek zmluvu. K spracúvaniu údajov je potrebný súhlas dotknutej osoby, spoločnosť si vyžiada súhlas dotknutej osoby na spracúvanie údajov vo forme osobitného formulára údajov.Pred vyžiadaním údajov dotknutú osobu oboznámiso všeobecnými informáciami o ochrane osobných údajov, o oboznámení s ktorými dotknutú osobu osobitne informuje na formulári údajov.
 
 1. Spoločnosť spracúva v rámci zmluvy na základe súhlasu dotknutej osoby tieto osobné údaje:
a)   meno,
b)   telefónne číslo,
c)   e-mailová adresa. 
 
(14)Právny základ pre spracúvanie a súhlas dotknutej osoby.
 
(15)Doba uchovávania údajov je 5 rokov po ukončení zmluvy alebo právomoci zastupovať, s výnimkou prípadu, že právne predpisy ustanovujú inú dobu.
 
IV. Spracúvanie založené na pracovnoprávnom vzťahu:
 
(1)  Od zamestnanca možno žiadať len poskytnutie takého údaju, ktorým sa neporušujú jeho osobné práva a ktorý je podstatný z hľadiska uzatvorenia, plnenia, alebo ukončenia pracovnoprávneho vzťahu. Voči zamestnancovi možno uplatniť len spôsob hodnotenia spôsobilosti uvedený v predpisoch týkajúcich sa pracovného vzťahu alebo ktorý je potrebný na uplatnenie práv alebo plnenie povinností uvedených v predpisoch týkajúcich sa pracovného vzťahu.
 
(2)  Spoločnosť je povinná informovať zamestnanca o spracúvaní jeho osobných údajov. Spoločnosť môže poskytovať skutočnosti, údaje, názory týkajúce sa zamestnanca len v prípadoch stanovených v zákone alebo so súhlasom zamestnanca. Údaje týkajúce sa zamestnanca môžu byť použité pre štatistické účely a môžu byť vydané na použitie pre štatistické účely aj bez jeho súhlasu vo forme bez identifikačných prvkov.
 
(3)  Pre účely plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu môže Spoločnosť odovzdať osobné údaje zamestnanca sprostredkovateľovi s uvedením účelu spracúvania údajov v súlade s ustanoveniami zákona. O tejto skutočnosti musí byť zamestnanec informovaný. 
 
(4)  Spoločnosť môže zamestnanca kontrolovať len v súvislosti s jeho správaním v rámci pracovného vzťahu. Kontrola ako aj prostriedky a metódy používané pri kontrole nesmú mať za následok porušenie ľudskej dôstojnosti. Súkromný život zamestnanca nie je možné kontrolovať. Spoločnosť vopred informuje zamestnanca o technických prostriedkoch a metódach použitých na kontrolu zamestnanca. 
 
(5)  V prípade uchádzačov o zamestnanie sa spracúvajú tieto údaje: meno, rodné meno, miesto narodenia, dátum narodenia, meno matky, adresa, údaje o vzdelaní, telefónne číslo, e-mailová adresa, fotografia fyzickej osoby a poznámky o uchádzačovi vyhotovené zamestnávateľom.Doba uchovávania osobných údajovv prípade neúspešných uchádzačov alebo tých, ktorí od svojej žiadosti o zamestnania odstúpili: do 3 dní odo dňa vyhodnotenia alebo odo dňa odstúpenia.
Žiadosť o zamestnanie (konkurz o výbere) a súvisiace údaje možno uchovávať výlučne v záujme dotknutej osoby pre účely prípadného udelenia pracovného miesta v budúcnosti, a to len v prípade výslovného a jednoznačného súhlasu dotknutej osoby. 
 
(6)  Spoločnosť spracúva v rámci pracovnoprávneho vzťahu tieto osobné údaje:
 
a)   meno,
b)   adresa bydliska,
c)   meno matky,
d)   miesto a dátum narodenia, 
e)   číslo preukazu totožnosti:
f)     číslo preukazu zdravotného poistenia:
g)   daňový identifikačný kód súkromnej osoby,
h)   číslo bankového účtu,
i)     údaje o zdravotnej spôsobilosti,
j)     dokumenty potvrdzujúce školské vzdelanie.
 
 1. Právny základ pre spracúvanie:
 
 1. spracúvanie údajov je potrebné pre účely uzatvorenia, plnenia alebo ukončenia pracovnoprávneho vzťahu(plnenie zmluvy);
b)   spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Spoločnosti (štatistické, daňové a účtovné povinnosti);
c)   spracúvanie je potrebné pre účely uplatňovania oprávnených záujmov Spoločnosti (hodnotenie spôsobilosti, vstupné systémy, používanie kamerového systému na pracovisku);
d)   výnimočne, zásadne v záujme dotknutej osoby (výberové konanie, údaje potrebné k zabezpečeniu dávok sociálneho zabezpečenia).
 
(8)Doba trvania spracúvania osobných údajov: 3 roky po ukončení pracovného pomeru. 
 
V. Spracúvanie súvisiace so zmluvou:
 
(1)  Spoločnosť spracúva v rámci zmluvy a pre účely jej plnenia údaje fyzických osôb, s ktorými má uzatvorenú akúkoľvek zmluvu. Dotknutá osoba musí byť ešte pred začatím spracovania osobných údajov jednoznačne a podrobne informovaná o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa spracovania jeho osobných údajov, a to predovšetkým o účele a právnom základe spracúvania, o osobe oprávnenej spravovať a spracúvať osobné údaje a o dobe trvania spracúvania údajov.
 
(2)  Spoločnosť spracúva v rámci zmluvy pre účely plnenia zmluvy tieto osobné údaje (ustnovenia týkajúce sa e-shopu sú uvedené v osobitnom článku):
 
a)   meno,
b)   adresa bydliska.
 
(3)  Právny základ pre spracúvanie a plnenie zmluvy.
 
(4)  Doba uchovávania údajov je 5 rokov po ukončení zmluvy, s výnimkou prípadu, kedy právne predpisy ustanovujú inú dobu.
 
VI. Spracúvanie týkajúce sa používania webovej stránky Spoločnosti (cookies)
 
 1. Cookies – alebo súbory cookie –sú malé dátové súbory, ktoré sa pri prehliadanív rámci návštevy webovej stránky umiestnia v počítači alebo mobilnom zariadení používateľa. Súbor cookieneobsahuje osobné informácie a sám o sebe nie je schopný identifikovať používateľa, je vhodný len na identifikáciu zariadenia používaného na prehliadanie. Pomocou cookies si webová stránka bude určitú dobu pamätať jednotlivé operácie a nastavenia používateľa, tým zľahčuje používanie webovej stránky a zbiera štatistické informácie o návštevníkoch stránky. Na základe smerníc Európskej komisie, cookies, ktoré nie sú nutne nevyhnutné na poskytovanie daných služieb, smú byť použité iba po získaní výslovného súhlasu používateľa. Webová stránka používa dočasné súbory cookie, ktoré sa po zatvorení prehliadača vymažú,zatiaľ čo permanentné cookies zostávajú na počítači používateľa dovtedy, kým nebudú vymazané. Niektoré cookiessú nutne nevyhnutné na používanie webovej stránky, zatiaľ čo existujú aj typy súborov cookie na zlepšenie používateľského zážitku.
 
 1. Súbory cookie nutne nevyhnutnék používaniu internetovej stránky umožňujú používať základné funkcie stránky, bez nich budú mnohé funkcie nedostupné. V prípade takýchto súborov cookie k spracúvaniu dochádza len počas prehliadania, po ukončení session, respektíve po zatvorení prehliadača sa súbory cookie vymažú. K používaniu takýchto typov cookie nie je potrebný súhlas používateľa, o nich je potrebné poskytnúť informáciu pri prvej návšteve stránky takým spôsobom, že sa na stránke zobrazí podstata informácií a okrem toho budú prostredníctvom odkazu dostupné aj celkové informácie.
 
 1. Účelom súborov cookie na zlepšenie používateľského zážitku je zvyšovanie efektivity služieb, pohodlia pri používaní stránky, popritom slúžia na zlepšenie výkonu stránky. K používaniu súborov cookie takéhoto typu je potrebné pred začatím spracúvania údajov vyžiadať výslovný súhlas používateľa (príloha č. 7), takýto súhlas možno poskytnúť len v rámci aktívneho úkonu,zaškrtnutím príslušného políčka súhlasu. K používaniu takýchto typov cookie je potrebné pri vyjadrení súhlasu poskytnúť informáciu takým spôsobom, že sa na stránke zobrazí podstata informácií, a okrem toho budú prostredníctvom odkazu dostupné aj celkové informácie.
 
 1. Spoločnosť v súvislosti s používaním súborov cookie spracúva výlučne údaje týkajúce sa jednotlivých operácií a nastavení používateľa, nespracúva osobné údaje používateľov. Používateľ môže v rámci používania internetovej stránky takéto spracúvanie kedykoľvek zakázať. Spracúvané údaje Spoločnosť nespája s inými údajmi používateľa a bez súhlasu používateľa ich neodovzdáva tretím stranám.
 
 1. Internetová stránka Spoločnosti ukladá a spracúva tieto údaje:
 
 1. IP adresa používateľa,
 2. typ používaného prehliadača,
 3. špecifiká operačného systému,
 4. čas prehliadania,
 5. činnosť vykonávaná na stránke.
 
 1. Spoločnosť používa na svojich internetových stránka tieto súbory cookie:
 
 1. imageskincare.sk:
  • PHPSESSID
  • code
  • _utma
  • _utmb
  • _utmz
  • _utmc
  • _shopify_y
  • _shopify_s
  • _shopyfi_visit
  • _shopify_uniq
  • _cb_enabled
 1. Právnym základompre spracúvanie v prípade súborov cookie nutne nevyhnutných k používaniu internetovej stránky je odsek (3) § 13/A Zákona číslo CVIII z r. 2001 o niektorých otázkach týkajúcich sa služieb elektronického obchodovania a služieb informačnej spoločnosti, zatiaľ čo v prípade súborov cookiena zlepšenie používateľského zážitku je právnym základom pre spracúvanie súhlas používateľa.
 
 1. Doba trvania spracúvania údajov:
 
 1. súbory cookie nutne nevyhnutnék používaniu internetovej stránky: doukončenia session, respektíve do zatvorenia prehliadača,
 2. súbory cookie na zlepšenie používateľského zážitku: 
do vymazania histórie prehliadača používateľom na jeho zariadení.
 
VII. Spracúvanie súvisiace so službou zasielania noviniek Spoločnosti:
 
 1. Na webovej stránke má používateľ možnosť prihlásiť sa k odberu noviniek. K prihláseniu sa na službu zasielania noviniek je potrebný výslovný súhlas používateľa, takýto súhlas možno poskytnúť výlučne v rámci aktívneho úkonu,poskytnutím údajov potrebných k zasielaniu noviniek, a zaškrtnutím príslušného políčka súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
 
 1. Používateľ môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomne odoslaním vyhlásenia na e-mailovú adresu Spoločnosti. V takom prípade budú údaje používateľa bezodkladne vymazané.
 
 1. Údaje spracúvané Spoločnosťou v súvislosti so službou zasielania noviniek:
 
 1. meno a priezvisko používateľa,
 2. e-mailová adresa používateľa,
 
 1. Účel spracovania údajov týkajúci sa služby zasielania noviniek je informovanie používateľa o programoch, akciách, výrobkoch a službách Spoločnosti.
 
 1. Právny základ pre spracúvanie a súhlas dotknutej osoby.
 
 1. Doba trvania spracúvania údajov:
 
 1. do ukončenia služby zasielania noviniek, alebo
 2. do odvolania súhlasu.
 
VIII. Spracúvanie súvisiace so stránkou Facebook 
 
 1. Spoločnosť spravuje stránkuFacebook pre účely prezentácie svojich programov a služieb. Zaslanie komentára k príspevkom na facebookovej stránke Spoločnosti sa nepovažuje za formálne kontaktovanie Spoločnosti.
 
 1. Spoločnosť na svojej facebookovej stránke alebo v súvislosti s ňou nespracúva žiadne osobné údaje, ani osobné údaje zverejnené používateľom. Pre používateľov je smerodajná smernica o spracovaní osobných údajov Facebooku.(https://www.facebook.com/privacy/explanation).
 
 1. Spoločnosť si vyhradzuje právo,aby v prípade komentárov porušujúcich podmienky používania Facebooku (https://www.facebook.com/policies?ref=pf) alebo protizákonných komentárov alebo takých, ktoré sú nezlučiteľné s filozofiou a obchodnou politikou Spoločnosti, alebo v prípade zverejnenia takéhoto obsahu dotknutú osobu bez akéhokoľvek oznámenia zablokovala a/alebo vymazala daný komentár. Spoločnosť žiadnym spôsobom neručí za takýto komentár alebo obsah.
 
 1. Pri spracúvaní súvisiacom so službouzasielania noviniek na facebookovej stránke Spoločnosti sa v primeranej miere uplatňujú ustanovenia článku VI tejto Kapitoly.
 
 1. Pri spracúvaní súvisiacom s registráciouna facebookovej stránke Spoločnosti sa v primeranej miere uplatňujú ustanovenia článku VIII tejto Kapitoly.
 
IX. Spracúvanie súvisiace s registráciou na internetovej stránke Spoločnosti 
 
 1. Na internetovej stránke má používateľ možnosť sa registrovať, k čomu je potrebnývýslovný súhlas používateľa (príloha č. 9). Takýto súhlas možno poskytnúť výlučne v rámci aktívneho úkonuposkytnutím údajov potrebných k registrácii a zaškrtnutím príslušného políčka súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
 
 1. Používateľ môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomne odoslaním vyhlásenia na e-mailovú adresu Spoločnosti. V takom prípade budú údaje používateľa bezodkladne vymazané.
 
 1. Údaje spracúvané Spoločnosťou v súvislosti s registráciou:
 
 1. e-mailová adresa užívateľa,
 2. heslo.
 
 1. Účel spracovania údajov týkajúci sa registrácie:
 
informovanie používateľa o programoch, akciách, výrobkoch a službách Spoločnosti.
 
 1. Právny základ pre spracúvanie a súhlas dotknutej osoby.
 
 1. Doba trvania spracúvania údajov:
 
 1. do ukončenia služby registrácie, alebo
 2. do odvolania súhlasu.
 
X. Spracúvanie súvisiaces e-shopom Spoločnosti
 
(1)  Spoločnosť v súvislostis nákupmi realizovanými prostredníctvom e-shopu spracúva pre účely plnenia zmluvy údaje fyzických osôb, s ktorými má uzatvorenú zmluvu. Dotknutá osoba musí byť ešte pred začatím spracovania osobných údajov jednoznačne a podrobne informovaná o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa spracovania jeho osobných údajov, a to predovšetkým o účele a právnom základe spracúvania, o osobe oprávnenej spravovať a spracúvať osobné údaje a o dobe trvania spracúvania údajov. Pri nákupe musia byť Informácie o spracovaní údajov (príloha č. 1) dostupné prostredníctvom odkazu.
 
(2)  Spracúvanie v rámci nákupov prostredníctvom e-shopuje v súlade s ustanoveniami Zákona číslo CVIII z r. 2001 o niektorých otázkach týkajúcich sa služieb elektronického obchodovania a služieb informačnej spoločnosti a Nariadenia vlády č. 45/2014 (26.II.) o stanovení podrobných pravidiel pre zmluvy medzi podnikmi a spotrebiteľmi.
 
(3)  Spoločnosť spracúva v rámci zmluvy tieto osobné údaje:
 
 1. meno a priezvisko,
 2. adresa bydliska,
 3. telefónne číslo, 
 4. e-mailová adresa,
 5. online identifikátor.
 
(4)  Právny základ pre spracúvanie a plnenie zmluvy.
 
(5)  Doba uchovávania údajov je 5 rokov po ukončení zmluvy, s výnimkou prípadu, kedy právne predpisy ustanovujú inú dobu.
 
XI. Spracúvanie na základe právnej povinnosti:
 
(1)  Spoločnosť pre účely plnenia zákonom stanovených daňových a účtovných povinností spracúva určité zákonom špecifikované údaje fyzických osôb, s ktorými má uzavretý zmluvný vzťah. Dotknutá osoba musí byť ešte pred začatím spracovania osobných údajov jednoznačne a podrobne informovaná o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa spracovania jeho osobných údajov, a to predovšetkým o účele a právnom základe spracúvania, o osobe oprávnenej spravovať a spracúvať osobné údaje a o dobe trvania spracúvania údajov. 
 
(2)  Spoločnosť spracúva pre účely plnenia zákonnej povinnosti tieto osobné údaje:
 
a) meno,
b) adresa bydliska.
 
(3)  Právnym základompre spracúvanie je plnenie zákonnej povinnosti Spoločnosti.
 
(4)  Doba uchovávania údajov je 8 rokov po ukončení právneho právneho vzťahu, na základe ktorého sa uchovávajú.
 
XII. Povinné spracúvanie údajov:
 
(1)  Osobné údaje možno spracúvať i v takom prípade, ak to ustanovuje zákon, alebo – (na základe zákonnej právomoci, v stanovenom a určitom rozsahu) nariadenie samosprávy pre účely všeobecného záujmu. Dotknutá osoba musí byť ešte pred začatím spracovania osobných údajov jednoznačne a podrobne informovaná o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa spracovania jeho osobných údajov, a to predovšetkým o účele a právnom základe spracúvania, o osobe oprávnenej spravovať a spracúvať osobné údaje a o dobe trvania spracúvania údajov.
 
(2)  V prípade povinného spracúvania údajov typ spracúvaných údajov, účely a podmienky spracúvania údajov, možnosti prístupu k údajom, dobu spracúvania údajov, ako aj totožnosť prevádzkovateľa stanovujú zákony alebo nariadenia samosprávy, ktorými sa spracúvanie ustanovuje.
 
(3)  Momentálne Spoločnosť nespracúva osobné údaje na tomto právnom základe.
 
XIII. Ochrana údajov
 
 1. So zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou, ktorých spracúvanie predstavuje pre práva a slobody fyzických osôb, Spoločnosť v čase určenia prostriedkov spracúvania aj v čase samotného spracúvania prijme primerané technické a organizačné opatrenia, ako je napríklad pseudonymizácia, ktoré sú určené na účinné zavedenie zásad ochrany údajov, ako je minimalizácia údajov a začlení do spracúvania nevyhnutné záruky s cieľom splniť požiadavky tohto nariadenia a chrániť práva dotknutých osôb.
 
 1. Spoločnosť vykoná primerané technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečila, že štandardne sa spracúvajú len osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre každý konkrétny účel spracúvania. Uvedená povinnosť sa vzťahuje na množstvo získaných osobných údajov, rozsah ich spracúvania, dobu ich uchovávania a ich dostupnosť. Uvedenými opatreniami je potrebné predovšetkým zabezpečiť, aby osobné údaje neboli bez zásahu fyzickej osoby štandardne prístupné neobmedzenému počtu fyzických osôb.
 
 1. Spoločnosť chráni údaje vhodnými opatreniami pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou, poškodením, neoprávneným zverejením alebo neoprávneným prístupom k nim.
 
 1. Spoločnosť považuje osobné údaje za dôverné a v súlade s tým ich spracúva. Zamestnancom predpisuje v súvislosti so spracúvaním osobných údajov povinnosť zachovávania tajomstva.
 
 1. Spoločnosť obmedzuje prístup k osobným údajom zadaním úrovní oprávnenia.
 
 1. Počítač používaný Spoločnosťou na spracúvanie a evidenciu údajov je chránený heslom a ochranou pred počítačovými vírusmi. 
 
 1. Údaje spracúvané Spoločnosťou v listinnej podobe sú uchovávané v sídle Spoločnosti v uzavretej skrini.
 
B. Práva dotknutej osoby
 
I. Transparentnosť a opatrenia
 
 1. Spoločnosť sa zaväzuje, že dotknutej osobe poskytne všetky informácie o spracúvaní osobných údajov stručnou, transparentnou, zrozumiteľnou a ľahko prístupnou formou, pričom použije jasný a jednoduchý jazyk, najmä v prípade akýchkoľvek informácií adresovaných dieťaťu. Informáciu poskytne podľa voľby dotknutej osoby písomne alebo elektronickou cestou, ale na základe žiadosti dotknutej osoby možno poskytnúť informáciu aj ústnou formou s podmienkou, že totožnosť dotknutej osoby bola potvrdená iným spôsobom.
 
 1. Spoločnosť podporuje uplatňovanie práv dotknutej osoby. V prípadoch uvedených v kapitole 1 bod II/5 b) nemôže Spoločnosť odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby pri výkone jej práva, pokiaľ nepreukáže, že dotknutú osobu nie je schopný identifikovať.
 
 1. Spoločnosť poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti, bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Spoločnosť informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.
 
 1. Spoločnosť neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy.
 
 1. Spoločnosť poskytuje informácie a prijíma opatrenia bezplatne. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané (najmä pre ich opakujúcu sa povahu), Spoločnosť môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. Spoločnosť znáša bremeno preukázania zjavnej neopodstatnenosti alebo neprimeranosti žiadosti.
 
 1. Ak má prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby.
 
 1. Informácie, ktoré sa majú poskytnúť dotknutým osobám podľa nasledujúcej časti, možno podať v kombinácii so štandardizovanými ikonami s cieľom poskytnúť dobre viditeľný, jasný a zrozumiteľný prehľad zamýšľaného spracúvania. Ak sú ikony použité v elektronickej podobe, musia byť strojovo čitateľné.
 
II. Informácia a prístup k osobným údajom
 
 1. V prípadoch, keď sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, poskytne Spoločnosť pri získavaní osobných údajov dotknutej osobe všetky tieto informácie, respektíve jej poskytne nižšie uvedené informácie:
 
 1. totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch zástupcu prevádzkovateľa;
 2. kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby;
 3. účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania;
 4. ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany;
 5. príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú;
 6. doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
 7. dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, a má právo namietať proti takémuto spracúvaniu, a má práva tiež aj na prenosnosť údajov;
 8. ak je spracúvanie založené na súhlase dotknutej osoby, má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;
 9. právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 10. informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov;
 
Ak má Spoločnosť v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie uvedené v odseku 1.
 
Tento odsek sa neuplatňuje v rozsahu, v akom dotknutá osoba už má dané informácie.
 
 1. Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe tieto informácie:
 
 1. uvedené pod písm. a) až i) a k) odsek (1);
 2. kategórie dotknutých osobných údajov;
 3. z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.
 
Spoločnosť poskytne informácie uvedené v odseku (2):
 • v primeranej lehote po získaní osobných údajov, najneskôr však do jedného mesiaca, pričom zohľadní konkrétne okolnosti, za ktorých sa osobné údaje spracúvajú;
 • ak sa osobné údaje majú použiť na komunikáciu s dotknutou osobou, najneskôr v čase prvej komunikácie s touto dotknutou osobou; alebo
 • ak sa predpokladá poskytnutie osobných údajov ďalšiemu príjemcovi, najneskôr vtedy, keď sa osobné údaje prvýkrát poskytnú.
 
Ak má Spoločnosť v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli osobné údaje získané, poskytne dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele a akékoľvek ďalšie relevantné informácie uvedené v odseku (2).
 
Tento odsek sa neuplatňuje v rozsahu, v akom
 • dotknutá osoba má už dané informácie;
 • sa poskytovanie takýchto informácií ukáže ako nemožné alebo by si vyžadovalo neprimerané úsilie, najmä v prípade spracúvania na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, alebo pokiaľ je pravdepodobné, že povinnosť uvedená v tomto odseku znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania. V takých prípadoch prijme prevádzkovateľ vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby vrátane sprístupnenia daných informácií verejnosti;
 • sa získanie alebo poskytnutie výslovne stanovuje v práve Únie alebo v práve členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, a v ktorom sa stanovujú primerané opatrenia na ochranu oprávnených záujmov dotknutej osoby; alebo
 • v prípade, keď osobné údaje musia zostať dôverné na základe povinnosti zachovávania profesijného tajomstva upravenej právom Únie alebo právom členského štátu vrátane povinnosti zachovávať mlčanlivosť vyplývajúcej zo štatútu.
 
III. Právo dotknutej osoby na prístup k údajom
 
 1. Dotknutá osoba má právo získať od Spoločnosti potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
 
 1. účel spracovania údajov;
 2. kategórie dotknutých osobných údajov;
 3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
 4. ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
 5. existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
 6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 7. ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj.
 
 1. Spoločnosť poskytne dotknutej osobe k dispozícii kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.
 
 1. Právo získať kópiu uvedenú v odseku 2 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
 
IV. Právo na opravu
 
Dotknutá osoba má právo na to, aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa dotknutej osoby týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
 
V. Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)
 
 1. Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u Spoločnosti bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a Spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
 
 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak prevádzkovateľ nemá iný právny základ pre spracúvanie;
 3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa Kapitoly 3 článku IX ods. (1), a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa Kapitoly 3 článku IX ods. (2);
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa Kapitoly 1 článok II ods. (3) písm. a).
 
 1. Ak Spoločnosť zverejnila osobné údaje a podľa odseku (1) je povinná vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informovala prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.
 
 1. Odseky (1) a (2) sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
 
 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému Spoločnosť podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Spoločnosti;
 3. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 
VI. Právo na obmedzenie spracúvania
 
 1. Dotknutá osoba má právo na to, aby na jej žiadosť Spoločnosť obmedzila spracúvanie, pokiaľ ide o niektorý z týchto prípadov:
 
 1. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Spoločnosti overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; alebo
 4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa Kapitoly 3 článku IX ods. (1), v tomto prípade obmedzenie trvá až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 
 1. Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa odseku (1), takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.
 
 1. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa odseku (1) Spoločnosť informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.
 
VII. Oznámenie o oprave alebo vymazaní osobných údajov alebo obmedzenia spracúvania
 
Spoločnosť oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa vyššie uvedeného postupu, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Spoločnosť o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.
 
VIII. Právo na prenosnosť údajov
 
 1. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa