Informácie o spracúvaní údajov
 
Beautywood SK, s.r.o., so sídlom: Hlavná 2000/66A Šamorín 931 01., DIČ: SK2120542039, IČO: 50913611, oprávnený zástupca: Rákos Balázs István, funkcia oprávneného zástupcu: konateľ (ďalej len „Spoločnosť“)
 
Na základe nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (z 27. apríla 2016) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len Nariadenie), a zákona č. CXII z roku 2011 o samourčení v oblasti informácií a o slobode informácií (ďalej len Zákon o informáciách), musí byť dotyčná osoba pred začatím spracovania osobných údajov jednoznačne a podrobne informovaná o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa spracovania jej osobných údajov, a to predovšetkým o účele a právnom základe spracúvania, o osobe oprávnenej spravovať a spracúvať osobné údaje, a osobách, ktoré sa môžu s údajmi oboznámiť, ďalej o právach dotyčnej osoby súvisiacich so spracúvaním osobných údajov a možnosti uplatňovať námietky. Spoločnosť svoju zákonnú povinnosť spĺňa vydaním tejto informácie.
 
A. Informácie týkajúce sa spracúvania údajov
 
I. Prevádzkovateľ, zástupca prevádzkovateľa a príjemcovia osobných údajov
 1. Prevádzkovateľom je Spoločnosť.
 
 1. Zástupkyňa Spoločnosti ako prevádzkovateľa a jej kontaktné údaje: 
 
Rákos Balázs István ügyvezető, Hlavná 2000/66A Šamorín 931 01., telefón: +421915801368, e-mail: info@imageskincare.sk

 
(3) Príjemcovia osobných údajov
 
a)   Príjemcovia so všeobecným oprávnením vzťahujúcim sa na spracúvanie údajov na akomkoľvek právnom základe:
-      zástupca prevádzkovateľa,
-      zamestnanci určení na vykonávanie úloh týkajúcich sa spracúvania údajov.
 
b)   Príjemcovia vykonávajúci spracúvanie založené na súhlase: 
-      osoby uvedené v odseku (1);
-      zamestnanci vykonávajúci úlohy spojené s obsluhou zákazníkov,
-      sprostredkovatelia.
 
c)   Príjemcovia vykonávajúci spracúvanie založené na pracovnoprávnom vzťahu:
-      osoby uvedené v odseku (1),
sprostredkovatelia.
 
d)    Príjemcovia vykonávajúci spracúvanie súvisiace so zmluvou: 
-       osoby uvedené v odseku (1),
-       zamestnanci vykonávajúci úlohy spojené s obsluhou zákazníkov,
-       sprostredkovatelia.
 
e)   Príjemcovia vykonávajúci spracúvanie na základe právnej povinnosti:
-      osoby uvedené v odseku (1),
-      sprostredkovatelia.
 
 1. Príjemcovia vykonávajúci povinné spracúvanie údajov: 
  • osoby uvedené v odseku (1).
 
II. Sprostredkovateľ
 
 1. Ak sa má spracúvanie uskutočniť v mene Spoločnosti, Spoločnosť využíva len sprostredkovateľov poskytujúcich dostatočné záruky na to, že sa prijmú primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky tohto nariadenia a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. 
 
 1. Sprostredkovatelia, ktorých služby Spoločnosť využíva: 
a) účtovník: Anikó Gányovicsová - účtovníctvo NIKA, 930 39 Čenkovce č.198 tel. 0903236119; e-mail: uctovnictvonika@gmail.com.
b) odborník IT: Zen Cloud Media Kft., Tibor Bolgár, +36 70 632 1337, NettesztInformatikai Kft., Zsolt Varga, +36 1 445 0999, YSOLUTIONS PRG Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Tóth Gábor +36 70 317 0069.
c) kuriér: Slovak Post, Hlavná 39, 931 01 Šamorín, Slovakia, +421 31/562 24 95.
 
 1. Osobné údaje odovzdávané sprostredkovateľom, ktorých služby Spoločnosť využíva
 
a)   osobné údaje spracúvané v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom (účtovník):
-      meno,
-      adresa bydliska,
-      meno matky,
-      miesto a dátum narodenia, 
-      číslo preukazu totožnosti:
-      číslo preukazu zdravotného poistenia:
-      daňový identifikačný kód súkromnej osoby,
-      číslo bankového účtu,
-      údaje o pracovnej mzde.
 
b)   osobné údaje spracúvané na základe súhlasu (odborník IT):
 • meno a priezvisko používateľa,
 • e-mailová adresa užívateľa,
 • používateľské meno,
 • heslo,
 • telefónne číslo.
 
c)   osobné údaje spracúvané v rámci zmluvy a pre účely jej plnenia (odborník IT):
 • meno a priezvisko,
 • adresa bydliska,
 • telefónne číslo, 
 • e-mailová adresa,
 • online identifikátor.
 
d)   osobné údaje spracúvané v rá